Feige Kosowski Warsaw, Poland 1921 sixteen 42

Feige Kosowski Warsaw, Poland 1921 sixteen 42

Fegel Kosowski 1892 18 41. Feiwel Kosowski Grodno 1904 20 43. Felix Kosowski Rudkowo 1907 twenty five 44. Floryan Kosowski Meutkow, Austria 1912 34 forty-five. Francisek Kosowski Lubowicze 1906 38 46. Francisek Kosowski Rymanor, Austria 1909 19 47. Francisek Kosowski Babice, Austria 1912 19 48. Franciszek Kosowski Zsarki, Galizia 1913 thirty five forty-two. Francz Kosowski Zarki, Austria 1913 twenty eight 50. (more…)